การโอนมอบกรรมสิทธ์ผู้ครอบครองยานพาหนะ

฿1,500

เอกสารที่ต้องเตรียม :
1.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้โอน เซ็นทุกหน้า
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับโอน เซ็นทุกหน้า
3. หนังสือเดินทางของผู้รับโอน
4. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ของผู้รับ
5. แบบฟอร์ม การโอนรถ
6. ทะเบียนรถ เล่มเขียว
7. ค่าเซอร์วิส 1,500 บาท

 

* หมายเหตุ :

ในกรณีที่ผู้โอนไม่สามารถไปกับเราได้ ควรมีหนังสือมอบอำนาจของผู้โอนและลงนาม
ในกรณีที่ลูกค้าอยากให้เราไปรับเล่มเขียวหลังจาก 1 สัปดาห์ให้ ทางเราจะชาร์จลูกค้าเพิ่มอีก 200 บาท

สมัคร