เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรขาออก (ตม.6)
 • ใบรับแจ้งที่อยู่อาศัย (ตม.30)
 • ใบนัดรายงานตัว
 • รายละเอียดที่อยู่ในเชียงใหม่
 • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
 • ค่าเซอร์วิส 500 บาท
หมายเหตุ

คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน โดยไม่มีการแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด คุณจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน 2000 บาทซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ในกรณีที่คนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน 4,000 บาท

บริการรายงานตัว 90 วัน ในเชียงใหม่

฿500

หากชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ซึ่งถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว( Non-Immigrant Visa) หรือมีการขยายเวลาการอยู่อาศัย คุณจำเป็นต้องรายงานตัวที่อยู่ปัจจุบันของคุณทุกๆ 90 วัน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


คุณต้องยื่นรายงานตัวภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว90 วันของคุณหรือ 7 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายงานตัว 90 วันของคุณ อย่างไรก็ตามหากคุณออกจากไทยในช่วง 90 วัน ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเริ่มนับวันรายงานตัว90วันของคุณใหม่เมื่อคุณกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง


หากคุณมีวีซ่าประเภทต่อไปนี้ที่ได้รับในประเทศไทย คุณจะต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรายงาน 90 วัน

 • วีซ่าเกษียณอายุ
 • วีซ่าแต่งงาน
 • วีซ่าการศึกษา
 • วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าทำงาน
 • วีซ่าติดตาม
 • วีซ่าอาสาสมัคร ฯลฯ

เราจะช่วยคุณสำหรับการทำ “รายงานตัว 90 วัน” ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทุกคน เราสามารถทำให้คุณทุกอย่าง คุณไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวของคุณ เราจะทำการรายงาน90วัน ด้วยกระบวนการของเรา

สมัคร