วีซ่าเเต่งงาน

฿11,000 - 58,000

สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย

  • วีซ่าแต่งงานในไทยได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ “1-Year Extension of Stay Based on Marriage”.
  • วีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับบุคลลสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสำนักตรวจคนเข้าเมือง
  • ผู้ถือวีซ่าแต่งงานในไทยมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเต็มปีโดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศ
    วีซ่าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกปีและสามารถต่อสัญญาได้ภายในประเทศ (ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้)
  • วีซ่าแต่งงานในประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องว่ามีใบอนุญาตในการทำงานและได้รับพร้อมกับการขอวีซ่า

คุณสมบัติ

1. ต้องแต่งงานกับสัญชาติไทยได้รับการพิสูจน์ผ่านการรับรองการสมรส มีกรณี(ขึ้นอยู่กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) จะต้องมีที่สำเนายืนยันความเป็นอิสระในการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่ได้รับจากสถานฑูตของเขาในประเทศไทย (ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนการแต่งงาน)

2. ต้องตอบสนองความต้องการทางการเงิน

3. เงินประกัน 400,000 บาท ในบัญชีธนาคารไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่า

4. รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาท จดหมายจากสถานฑูตต่างชาติจะต้องแสดงการตรวจสอบให้เห็นว่ารายได้นี้ได้มาจริงๆเอกสารประกอบเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารไทยมีดังนี้

4.1 บัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบัน

4.2 จดหมายรับรองจากธนาคารซึ่งจำนวนเงินต้องได้รับการยื่นยันจาก…ไม่ต่ำกว่า2เดือน

 

เอกสารอื่นๆ*

1. การออกหนังสือรับรองความประพฤติ

2. ใบรับรองแพทย์

สมัคร