ใบขับขี่ไทย

฿500 - 1,500

สำหรับใบขับขี่ไทย เราดำเนินการทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ :
1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรขาออก (ตม. 6)
3. ใบรับรองแพทย์
4. ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30 ) (ในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองถิ่นที่พักอาศัย)
5. ใบรับรองถิ่นที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียมสำนักงานขนส่ง : 200 – 400 บาท
ค่าบริการไทยวีซาเซอร์วิส : 1,500 บาท
ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนการให้บริการ :
1. กรอกเอกสาร, ยื่นแบบฟอร์ม และเอกสารที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
2. รับบัตรคิวและรอเจ้าหน้าที่เรียกหมายเลขคิว เพื่อทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
3. ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
4. ดูวิดีโอเพื่อการศึกษาการขับขี่อย่างปลอดภัย ประมาณ 1 ชั่วโมง
5. หลังจากดูวิดีโอ ให้รับบัตรคิวเพื่อทำการจายเงินค่าธรรมเนียม
6. รับบัตรคิวสำหรับถ่ายรูป
7. เสร็จเรียบร้อย รับใบขับขี่

 

Remark ถ้าใบขับขี่ของคุณเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณต้องทำการแปลใบขับขี่ของคุณให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนยืนเอกสารและแบบฟอร์มที่สำนักงานขนส่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ :
1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรขาออก (ตม. 6)
3. ใบรับรองแพทย์
4. ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30 ) (ในกรณีที่คุณไม่มีใบรับรองถิ่นที่พักอาศัย)
5. ใบรับรองถิ่นที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียมสำนักงานขนส่ง : 200 – 400 บาท
ค่าบริการไทยวีซาเซอร์วิส : 500 บาท
ใช้เวลาเพียง 2 วัน


ขั้นตอนการให้บริการ : ใช้เวลาในการทดสอบ 2วัน

1. กรอกเอกสาร, ยื่นแบบฟอร์ม และเอกสารที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
2. รับบัตรคิวและรอเจ้าหน้าที่เรียกหมายเลขคิว เพื่อทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
3. ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น
4. ดูวิดีโอเพื่อการศึกษาการขับขี่อย่างปลอดภัย ประมาณ 1 ชั่วโมง
5. ทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี สำหรับวันถัดไป และถ้าคุณทำคะแนนผ่าน คุณสามารถทำการทดสอบภาคปฏิบัติได้ในวันเดียวกัน.
6. ถ้าคุณผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี คุณจะได้รับบัตรคิวเพื่อรอจ่ายเงิน
7. รับบัตรคิวอีกครั้งเพื่อรอถ่ายรูป
8. เสร็จเรียบร้อย รับใบขับขี่


เราจะนัดเพื่อไปทำใบขับขี่ไทยด้วยกัน
เราจะช่วยคุณเตรียมเอกสารทุกขั้นตอน

สมัคร